Đang tải... Vui lòng chờ...

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.

Căn cứ Công văn số 7670/UBCK-GSĐC ngày 13/11/2017 của ỦBCKNN về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng.

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2017, Công ty cổ phần Muối Khánh hòa không còn là Công ty đại chúng.

In văn bản

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập