Đang tải... Vui lòng chờ...

Tài liệu Đại hội Cổ đông

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Ngày 20 tháng 04 năm 2018

Thông báo mời hợp và tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời hợp và tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Ngày 10 tháng 04 năm 2017

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 Ngày 12 tháng 12 năm 2016

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Ngày 14 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015, Ngày 16 tháng 03 năm 2016.

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 14 tháng 4 năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Ngày 11 tháng 3 năm 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt  Ngày 12 tháng 5 năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt Ngày 12 tháng 5 năm 2014

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày 11 tháng 4 năm 2014
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày 11 tháng 4 năm 2014

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013  Ngày 13 tháng 03 năm 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Ngày 13 tháng 03 năm 2014

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập