Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 Ngày 04 tháng 5 năm 2015

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 29 tháng 4 năm 2015
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 29 tháng 4 năm 2015

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 14 tháng 4 năm 2015
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 14 tháng 4 năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2014 Ngày 08 tháng 4 năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014 Ngày 08 tháng 4 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường 24h về việc hợp đồng giao dịch với Cổ đông lớn của Công ty Ngày 27 tháng 3 năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 Ngày 27 tháng 03 năm 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Ngày 11 tháng 3 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường Về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 22 tháng 01 năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa năm 2014 Ngày 16 tháng 01 năm 2015

Điều lệ Công ty Cổ phần muối Khánh Hòa
Điều lệ Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa Ngày 04 tháng 12 năm 2013

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập