Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2016. Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2016, Ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h ngày 27/10/2015 : Giao dịch giữa Công ty cổ phần Muối Khánh hòa với cổ đông lớn

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA - Ngày 31/08/2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h Ngày 21/08/2015
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24h Ngày 21/08/2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường 24h về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 10 tháng 7 năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Ngày 09 tháng 07 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường 24h Về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 15 tháng 06 năm 2015

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2014
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2014

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014. Ngày 08 tháng 12 năm 2014

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường Về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 06 tháng 05 năm 2015

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập