Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Ngày 14 tháng 04 năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2015. Ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Ngày 14 tháng 04 năm 2016

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015. Ngày 28 tháng 03 năm 2016

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN
HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG LỚN , Ngày 23 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015, Ngày 16 tháng 03 năm 2016.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cp muối Khánh Hòa năm 2015
Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 Ngày 25 tháng 01 năm 2016

Công bố thông tin thay đổi ngày thực quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Công bố thông tin thay đổi ngày thực quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 Ngày 04 tháng 12 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 4 năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015. Ngày 01 tháng 12 năm 2015

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2015. Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2015. Ngày 01 tháng 12 năm 2015

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập