Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Lý Thị Nhàn - Người có liên quan - đã bán 2.117 cổ phiếu
Lý Thị Nhàn - Người có liên quan - đã bán 2.117 cổ phiếu. Ngày 14 tháng 06 năm 2016

Nguyễn Thị Kim Đoan - Người có liên quan - đã bán 9.527 cổ phiếu
Nguyễn Thị Kim Đoan - Người có liên quan - đã bán 9.527 cổ phiếu. Ngày 14 tháng 06 năm 2016

Vũ Mạnh Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Vũ Mạnh Kiên - Đã mua 12.357 cổ phiếu. Ngày 07 tháng 06 năm 2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan: Nguyễn Thị Hồng Huệ, Nguyễn Thị Kim Đoan, Lý Thị Nhàn.
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan. Ngày 02 tháng 6 năm 2016

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Giao dịch giữa Công ty cổ phần Muối Khánh hòa với cổ đông lớn. Ngày 31 tháng 5 năm 2016

Nguyễn Thị Phượng - Cổ đông lớn - báo cáo thay đổi sở hữu sau khi giao dịch cổ phiếu
Nguyễn Thị Phượng - Cổ đông lớn - báo cáo thay đổi sở hữu sau khi giao dịch cổ phiếu. Ngày 26 tháng 5 năm 2016

Vũ Mạnh Kiên - thành viên HĐQT - đăng ký mua 12.357 CP
Vũ Mạnh Kiên - thành viên HĐQT - đăng ký mua 12.357 CP. Ngày 24 tháng 05 năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. Ngày 06 tháng 05 năm 2016

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015. Ngày 29 tháng 04 năm 2016

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Ngày 29 tháng 4 năm 2016

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập