Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Nguyễn Hữu Huấn thành viên Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Hữu Huấn. Ngày 23 tháng 09 năm 2016

Vũ Mạnh Kiên - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VŨ MẠNH KIÊN. Ngày 22 tháng 09 năm 2016

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hồ Quang Toản
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN . Ngày 21 tháng 09 năm 2016.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Bá Hùng
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Nguyễn Bá Hùng. Ngày 16 tháng 09 năm 2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trương Việt Hùng, Võ Vẽ, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hữu Huấn, Vũ Mạnh Kiên và người có liên quan: Mai thị Thanh.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Vũ Đình Đông, Nguyễn thị Mỹ Huệ, Lê Văn Tâm và người có liên quan: Tôn Nữ Bích Thủy.

CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HÒA
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H : HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA. Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hồ Quang Toản
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Hồ Quang Toản. Ngày 29 tháng 06 năm 2016

Công bố Hợp đồng mua bán muối giữa Công ty cổ phần Muối với cổ đông lớn Nguyễn thị Phượng
Công bố Hợp đồng mua bán muối giữa Công ty cổ phần Muối với cổ đông lớn Nguyễn thị Phượng , Ngày 21/06/2016

Nguyễn Thị Hồng Huệ - Người có liên quan - đã bán 3.176 cổ phiếu
Nguyễn Thị Hồng Huệ - Người có liên quan - đã bán 3.176 cổ phiếu. Ngày 14 tháng 06 năm 2016

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập