Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Võ Vẽ - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Võ Vẽ - Thành viên Ban kiểm soát đã bán 17.869 cổ phiếu. Ngày 29 tháng 09 năm 2016

Trương Việt Hùng - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Trương Việt Hùng - Thành viên HĐQT đã bán 23.044 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016

Nguyễn Anh Tú - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Nguyễn Anh Tú - Trưởng ban kiểm soát đã bán 31.300 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016.

Mai thị Thanh - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Mai Thị Thanh - Người có liên quan của Trưởng Ban kiểm soát đã bán 4.760 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016

Tôn Nữ Bích thủy - Người có liên quan - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Tôn Nữ Bích Thủy - Người có liên quan của Thành viên HĐQT Lê Văn Tâm đã bán 23.796 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016

Lê Văn Tâm - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Lê Văn Tâm - Thành viên HĐQT đã bán 44.677 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016.

Nguyễn thị Mỹ Huệ - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Nguyễn thị Mỹ Huệ - Kế toán trưởng Công ty đã bán 17.000 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016

Vũ Đình Đông - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Vũ Đình Đông - Người công bố thông tin đã bán 19.500 cổ phiếu. Ngày 28 tháng 09 năm 2016

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015.
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015. Ngày 27 tháng 09 năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền. Ngày 27 tháng 09 năm 2016

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập