Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016
Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 Ngày 24 tháng 3 năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Muối Khánh hòa
Thông báo thay đổi Giấy đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Muối Khánh hòa. Ngày 16 tháng 01 năm 2017.

Công bố thông tin 24h về việc thông báo chức danh HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 4 (2013-2017)
Công bố thông tin 24h về việc thông báo chức danh HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 4 (2013-2017). Ngày 27 tháng 12 năm 2017

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2016. Ngày 24 tháng 12 năm 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 Ngày 12 tháng 12 năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 12 tháng 12 năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Nguyễn Bá Hùng - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Nguyễn Bá Hùng - Thành viên HĐQT đã mua 307.681 cổ phiếu KSC. Ngày 19 tháng 10 năm 2016.

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập