Đang tải... Vui lòng chờ...

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU Ngày 29 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Ngày 27 tháng 04 năm 2018

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Ngày 20 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018. Ngày 04 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Ngày 20 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ngày 30 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2017
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2017 Ngày 07 tháng 08 năm 2017

Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Thông báo mời hợp và tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời hợp và tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Ngày 10 tháng 04 năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2016
Báo cáo thường niên năm 2016 Ngày 01 tháng 04 năm 2016

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập