Đang tải... Vui lòng chờ...
Quá trình phát triển

 

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa được thành lập, phát triển qua các giai đoạn như sau:   

Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa (trước đây là Công ty Muối Phú Khánh) được thành lập theo quyết định số 1616/UB ngày 29/08/1979 của UBND tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa), là một đơn vị sản xuất kinh doanh các loại Muối và các sản phẩm sau muối trực thuộc Sở Thuỷ sản Phú Khánh quản lý.       

Năm 1992 Công ty được chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước Công ty Muối Khánh Hòa (Quyết định số 1469/QĐ-UB ngày 23/12/1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa) trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.                                                       

Năm 2001 Công ty Muối Khánh Hòa chuyển thành Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa theo quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ 16.050.000.000 đồng (không bao gồm giá trị của Cảng Hòn Khói).

Đến năm 2004 được sự đồng ý của UBND tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 29/3/2004) cho phép tiến hành đưa giá trị của Cảng Hòn Khói (đơn vị trực thuộc Công ty) vào giá trị của Công ty bằng cách ghi tăng giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Vốn điều lệ của Công ty sau khi đã bao gồm giá trị của cảng Hòn Khói là 17.111.700.000 đồng.

Tháng 05/2009 Công ty đã thực hiện thưởng 633.133 cổ phần từ nguồn quỹ Đầu tư Phát triển tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 23.443.030.000 đồng.

Tháng 10/2009 Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Công ty lên thành 37.398.230.000 đồng

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập