Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015.
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm 2015. Ngày 27 tháng 09 năm 2016

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015. Ngày 29 tháng 04 năm 2016

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2015. Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2015. Ngày 01 tháng 12 năm 2015

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2016. Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2016, Ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2014
Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2014

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014. Ngày 08 tháng 12 năm 2014

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 Ngày 12 tháng 5 năm 2014

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2014 Ngày 04 tháng 12 năm 2013
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2014 Ngày 04 tháng 12 năm 2013

Thông báo các chức danh HĐQT - BKS và các chức danh quản lý, nhiệm kỳ 2013-2018 Ngày 09 tháng 8 năm 2013
Thông báo các chức danh HĐQT - BKS và các chức danh quản lý, nhiệm kỳ 2013-2018 Ngày 09 tháng 8 năm 2013

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập