Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghị quyết và quyết định Đại hội đồng Cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Ngày 27 tháng 04 năm 2018

Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường 2016. Ngày 24 tháng 12 năm 2016

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Ngày 29 tháng 4 năm 2016

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 29 tháng 4 năm 2015
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Ngày 29 tháng 4 năm 2015

Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày 28 tháng 4 năm 2014
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày 28 tháng 4 năm 2014

Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2012 Ngày 01 tháng 8 năm 2013
Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2012 Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 01 tháng 8 năm 2013
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2012 Ngày 24 tháng 7 năm 2013
Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2012 Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày 02 tháng 5 năm 2012
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày 02 tháng 5 năm 2012

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập