Đang tải... Vui lòng chờ...

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường 24h : Giao dịch với cổ đông lớn Ngày 28 tháng 07 năm 2014
Công bố thông tin bất thường 24h : Giao dịch với cổ đông lớn Ngày 28 tháng 07 năm 2014

Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 2/2013 và đợt 1/2014. Ngày 10 tháng 6 năm 2014
Thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 2/2013 và đợt 1/2014. Ngày 10 tháng 6 năm 2014

Công bố thông tin 24h - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013  Ngày 21 tháng 01 năm 2014
Công bố thông tin 24h - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 Ngày 21 tháng 01 năm 2014

Công bố trang thông tin điện tử (Website : Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa http://www.khasasco.com.vn) Ngày 14 tháng 2 năm 2011
Công bố trang thông tin điện tử (Website : Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa http://www.khasasco.com.vn) Ngày 14 tháng 2 năm 2011

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Ngày 20 tháng 05 năm 2010
BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN (V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) Ngày 20 tháng 05 năm 2010

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập