Đang tải... Vui lòng chờ...

Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường 24h về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 10 tháng 7 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường 24h Về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 15 tháng 06 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường Về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 06 tháng 05 năm 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 Ngày 04 tháng 5 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường 24h về việc hợp đồng giao dịch với Cổ đông lớn của Công ty Ngày 27 tháng 3 năm 2015

Công bố thông tin bất thường 24h
Công bố thông tin bất thường Về việc hợp đồng giao dịch của Công ty CP muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 22 tháng 01 năm 2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt. Ngày 08 tháng 12 năm 2014

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2015 Ngày 01 tháng 12 năm 2014

Công bố thông tin bất thường 24H
Hợp đồng giao dịch của Công ty CP Muối Khánh Hòa với Cổ đông lớn của Công ty. Ngày 24 tháng 11 năm 2014

Công bố thông tin bất thường 24h: Công bố Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cCP Muối Khánh hòa Ngày 14 tháng 08 năm 2014
Công bố thông tin bất thường 24h: Công bố Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Muối Khánh hòa Ngày 14 tháng 08 năm 2014

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập