Đang tải... Vui lòng chờ...

Công bố thông tin bất thường

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018. Ngày 04 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ngày 30 tháng 08 năm 2017

CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2017
CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN 2017 Ngày 07 tháng 08 năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017. Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Muối Khánh hòa
Thông báo thay đổi Giấy đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần Muối Khánh hòa. Ngày 16 tháng 01 năm 2017.

Công bố thông tin 24h về việc thông báo chức danh HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 4 (2013-2017)
Công bố thông tin 24h về việc thông báo chức danh HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 4 (2013-2017). Ngày 27 tháng 12 năm 2017

Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016
Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 12 tháng 12 năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016. Ngày 14 tháng 11 năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền. Ngày 27 tháng 09 năm 2016

CÔNG BỐ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HÒA
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H : HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HÒA. Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập