Đang tải... Vui lòng chờ...

Báo cáo khác

Nguyễn Thị Kim Đoan - Người có liên quan - đã bán 9.527 cổ phiếu
Nguyễn Thị Kim Đoan - Người có liên quan - đã bán 9.527 cổ phiếu. Ngày 14 tháng 06 năm 2016

Vũ Mạnh Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu
Vũ Mạnh Kiên - Đã mua 12.357 cổ phiếu. Ngày 07 tháng 06 năm 2016

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan: Nguyễn Thị Hồng Huệ, Nguyễn Thị Kim Đoan, Lý Thị Nhàn.
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan. Ngày 02 tháng 6 năm 2016

Nguyễn Thị Phượng - Cổ đông lớn - báo cáo thay đổi sở hữu sau khi giao dịch cổ phiếu
Nguyễn Thị Phượng - Cổ đông lớn - báo cáo thay đổi sở hữu sau khi giao dịch cổ phiếu. Ngày 26 tháng 5 năm 2016

Vũ Mạnh Kiên - thành viên HĐQT - đăng ký mua 12.357 CP
Vũ Mạnh Kiên - thành viên HĐQT - đăng ký mua 12.357 CP. Ngày 24 tháng 05 năm 2016

Hỗ trợ Online
Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (058) 3832778 - 3831066
Email: ctcpmuoikh@gmail.com
Lượt truy cập